Het nieuwe Christuslicht op aarde

Nieuwe christusbewustzijn jcomb freepik

Overal ter wereld ontwaken momenteel lichtdragers voor het nieuwe Christus-bewustzijn, dat zich als een golf van licht over de aarde verspreidt. Dat bewustzijn is tegelijkertijd zo oud als de aarde, omdat het bij de oorsprong van de aarde hoort.

Momenteel zijn er overal op de aarde mensen die een voor een ontwaken, te beginnen met de lichtkinderen of lichtdragers. Lichtkinderen zijn mensen – kinderen van God in alle leeftijden - die in direct contact staan met de bron en dit altijd al hebben gedaan, ook al beseffen zij dit soms niet. Zij zijn de zielen die op aarde waren in de tijd dat het goddelijk plan nog op aarde werd geleefd, in volmaakte afstemming in het paradijs op aarde dat jullie ook wel kennen onder de naam Lemurië. Er is toen een klein aantal zielen naar de aarde gegaan om het aardse leven te leiden in directe verbinding met God de vader, de Heilige Geest, en Moeder Aarde. Het was een tijdperk van oneindige liefde en harmonie waarin deze lichtzielen het paradijs op aarde creëerden zoals God het had bedoeld. In die tijd gebeurde het dat er een engel viel die jullie als Lucifer of Azazel kennen die een eigen plan trok binnen het goddelijk plan, waarin hij zich afscheidde van het licht in een zelf gecreëerde illusie die hij stichtte op de planeet Saturnus, een heerschappij van een andere dan door God bedoelde orde. Deze heerschappij kennen we als het Saturnus collectief en hoeven we niet te vrezen omdat ook dit met toestemming van God gebeurde: God heeft ons het geschenk van de vrije keuze gegeven – dat was de manier om zijn schepping uit te breiden. Tegelijkertijd ontstond er in het hart van de mens ook een vorm van afgescheidenheid en de zielen die nu op aarde waren herinnerden zich hun goddelijke oorsprong niet meer. Vanuit het Saturnus collectief probeerden de gevallen engelen invloed te krijgen op de aardse werkelijkheid en hierdoor ontstond op aarde, voor wie openstond voor de verleiding van het ‘valse licht’ en andere instrumenten van het collectief, polariteit: licht en duisternis zoals jullie die nu op aarde nog steeds kennen. God wist dat elk licht, ook het licht dat zich afscheidt, uiteindelijk weer licht wordt en stond toe dat dit gebeurde, omdat het een zekere dynamiek gaf aan de Schepping als het licht zichzelf losstaand van de bron van licht als licht zou gaan herkennen.

De kinderen van de aarde

Zo kwam na het Lemurië tijdperk het tijdperk van Atlantis, waarin nog steeds veel lichte zielen op aarde waren, maar waarin ook polariteit op aarde haar intrede deed, als een schaduwspel tussen donker en licht. De tweede generatie lichte zielen die op aarde was, zou je de kinderen van de aarde kunnen noemen, omdat zij niet meer in directe verbinding met de hemel stonden, maar meer aan de aarde verbonden waren terwijl zij nog steeds veel licht met zich meedroegen. Zowel de kinderen van het licht als de kinderen van de aarde zijn kinderen van God, zoals al zijn kinderen dat zijn, en beiden dragen het goddelijk licht in zich - de kinderen van het licht dragen hieraan alleen een sterkere herinnering in hun ziel.

Door de invloed van het Saturnus-collectief ontstond meer en meer afscheiding van God en een dichtere lichaamsvorm en er kwamen mensen op aarde die sterk onder invloed stonden van het Saturnus-collectief, terwijl anderen dichter bij hun kern bleven. Er leefden nu zielen door elkaar heen op aarde die een verschillende oorsprong en zielsimprint hadden. Al deze zielen doorliepen meestal meerdere levens en brachten vele kinderen voort die een steeds dichtere vorm kregen, waarbij de kinderen van het licht - die meer etherisch waren - bleven terugkeren om de aarde in balans te houden, omdat in polariteit alles tegengesteld is, in een perfecte balans. Wij geven jullie nu een versimpelde versie van de werkelijkheid omdat het ontstaan van de aarde zoals jullie die nu kennen niet van wezenlijk belang is, maar het is ter achtergrond wel van belang vanwege de plek waar de aarde zich nu bevindt en de frequentie waar die zich naartoe beweegt.

Als je dit leest dan ben je waarschijnlijk een teruggekeerd kind van het licht, ‘een lichtdrager’ of een teruggekeerd kind van de aarde, ‘een aardedrager’, dat met een zielsmissie naar de aarde is gekomen, omdat het de bedoeling is dat jullie als geheel terugkeren naar het licht, dat de Verzoening zal zijn. Weet dat de kinderen van het licht ook van de aarde zijn wanneer ze op aarde zijn, en dat de kinderen van de aarde ook van het licht zijn als ze niet op aarde zijn. Op aarde vormen ze vaak een verbond om elkaar verder te helpen omdat de aardekinderen de lichtkinderen helpen aarden, en de lichtkinderen de aardekinderen naar het licht helpen.

De invloed van het Saturnus collectief

Het Saturnus collectief is nog steeds actief in jullie aardse werkelijkheid, maar hoeft je geen vrees in te boezemen zoals sommige aanhangers van de institutionele kerk hebben beweerd, want het hele goddelijk plan wordt gedragen door licht en je zult altijd je weg naar huis vinden, waar je je ook bevindt. Wel is het goed om waakzaam te zijn zodat je werkelijk je zielsmissie kunt volgen waarvoor je naar de aarde gekomen bent en daarom willen we toch iets kwijt over de werking van dit collectief, dat in wezen illusie is en dus geen werkelijke macht heeft omdat het geen deel uitmaakt van de schepping en het kan, anders dan God, ook niet werkelijk creëren. Toch heeft het Saturnus collectief een aantal methoden om jullie zo lang mogelijk weg te houden van jullie terugkeer naar het licht, omdat dit niet binnen hun plan van afscheiding past. De ene methode is de inzet van aardse afleiding die je weghoudt bij het licht en die je sluimerend en in slaap houdt. De kinderen van de aarde zijn hier met name ontvankelijk voor: zij vinden de afleiding vooral in aardse zaken zoals het behoud van de schoonheid van het (tijdelijke) fysieke lichaam, materiële zaken, zaken van het ego die gaan over aanzien of schijnveiligheid, een focus op de buitenwereld, of – vooral in vroeger tijden, maar er is nu weer een opleving - een focus op de aanbidding van aspecten van Moeder Aarde, die een afspiegeling zijn van God, maar niet God zelf: de aarde zelf is geen godheid, maar een instrument van God. Dit alles is niet ‘goed of slecht’ – er bestaat geen oordeel - maar het houdt de kinderen van de aarde slapend. Chaos creëren en angst proberen op te roepen binnen de aardse werkelijkheid zijn ook technieken van het collectief, allebei inwerkend op en gebruikmakend van het ego en zij die hier ontvankelijk voor zijn, reageren hier sterk op en blijven op die manier met hun focus naar buiten gericht in plaats van naar binnen.

De kinderen van het licht, die hun blik omhoog gericht hebben, zijn vooral ontvankelijk voor een andere methode: de afleiding door middel van de illusie van ‘vals licht’, dat op licht lijkt maar niet rechtstreeks van God komt en dat een doodlopende weg presenteert. Het valse licht vind je bijvoorbeeld veel in de spirituele wereld, bij bepaalde goeroes of in chemisch middelengebruik en vindt zijn oorsprong in het Saturnus-collectief, die er geen baat bij denken te hebben als jullie het echte licht van God herkennen. Ontvankelijkheid voor het valse licht komt meestal wel voort uit een oprechte nieuwsgierigheid naar het ware licht en kan je met een omweg ook daar doen uitkomen – je moet immers eerst weten hoe niet-licht eruitziet om het ware licht te herkennen dat van God komt. Kinderen van het licht – en ook die van de aarde - worden beschermd en dus heeft het valse licht geen werkelijke invloed op hen, maar het kan hen wel enige tijd afleiden of bezighouden. Samengevat kun je zeggen dat het Saturnus-collectief twee ingangen heeft: die van het ego of de persoonlijkheid en het fysieke lichaam (die met elkaar zijn verbonden), en die van het spirituele lichaam door middel van vals licht. Dit alles houdt de aarde gevangen in een toestand van polariteit die niet door God zelf geschapen is: het maakt geen deel uit van zijn schepping, maar het is een voortvloeisel uit de vrije keuze in combinatie met tijdelijke onwetendheid, die wél door God in het leven zijn geroepen.

De oorsprong van het Christus-bewustzijn

Het is belangrijk om te weten dat God het jullie niet verbood om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, want God gaf jullie het geschenk van de vrije keuze en als er niet van gegeten had mogen worden, had hij de spreekwoordelijke boom niet in het paradijs geplant, dus wees niet bang dat jullie in zonde leven, want dat is niet hoe God het ziet. Hooguit dat het ‘zonde’ is in de betekenis van ‘jammer’, want Gods wil leeft door jullie heen, dus je afkeren van zijn wil is niet alleen tegen zijn maar ook tegen je eigen wil en het zal daarom geen werkelijke vreugde brengen - dat is waarom er sinds de afscheiding minder vreugde op aarde is. God is echter geduldig en grijpt alleen in wanneer het echt nodig is. Toen de energie op aarde te zwaar werd en te veel mensen verdwaalden in onlicht, stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde, om meer licht naar de aarde te brengen en jullie de weg naar huis te wijzen. Het Christus-bewustzijn stamt echter van vóór de tijd van Jezus’ leven op aarde en werd al gedragen door de lichtkinderen van Lemurië. Vanaf het moment dat Jezus daadwerkelijk op aarde leefde, kregen ook de kinderen van de aarde de gelegenheid om dit Christus-bewustzijn op een dieper niveau in zich te gaan dragen, en velen namen die gelegenheid aan en namen de taak op zich dit licht verder te verspreiden, vaak in een stille toewijding. De komst van Jezus maakte dit mogelijk omdat hij door zijn geboorte hemel en aarde opnieuw met elkaar in contact bracht. Omdat het Saturnus collectief nog actief was, mengde deze orde zich echter ook in het christelijk geloof en werden er dogma’s gevormd die niet van God of van Jezus kwamen, zoals ook de godsdienstoorlogen en andere wreedheden gepleegd in naam van het christendom niet van God kwamen. Hierdoor ontstond er trauma rondom het christelijk geloof en keerden veel kinderen van de aarde en ook kinderen van het licht zich af van het christelijk geloof en werd het Christus-bewustzijn meer sluimerend.

Een golf van licht

Nu is de tijd gekomen dat er een nieuw Christus-bewustzijn op aarde mag komen, dat rechtstreeks via Jezus op aarde zal worden verspreid en dat niet per se verbonden zal zijn aan het instituut kerk, hoewel ook in de traditionele christelijke kerk hervormingen zullen komen waardoor het christendom een nieuwe aantrekkingskracht zal gaan krijgen op mensen. Het oorspronkelijke Christus-bewustzijn is volledig vrij van dogma’s, van schuld, zonde, van haat en van uitsluiting: het zijn liefde/licht/eenheid in hun meest zuivere vorm. Velen van jullie leven het al, maar bij anderen is het nog sluimerend aanwezig en roept het om aandacht om te willen ontwaken. Eerst zullen de kinderen van het licht geroepen worden door Jezus om het Christus-bewustzijn te gaan leven, omdat Jezus tot hen komt en rechtstreeks tot hen spreekt, waardoor ze zich hun goddelijke oorsprong herinneren en de kinderen van de aarde zullen in hun eigen tempo een vergelijkbare weg gaan lopen. Hierbij zal een sneeuwbaleffect ontstaan van licht, een golf van licht die over de aarde trekt waarbij er uiteindelijk een omslagpunt ontstaat van meer licht dan duisternis, wat het begin van het einde zal betekenen van de polariteit en het begin van de weg naar de Verzoening zal zijn. Zo ver is het nog niet, maar als je dit leest, weet dan dat ook jij een schakel bent in dit proces.

Kinderen van het licht herkennen elkaar onmiddellijk, bewust of onbewust. Een volledig ontwikkeld kind van het licht leeft het Christus-bewustzijn omdat het het Christus-bewustzijn ís, in contact met zowel de hemel als de aarde. Kinderen van de aarde zullen de kinderen van het licht (nog) niet altijd herkennen, omdat zij niet van de hemel komen, maar van de aarde. Zij mogen de tijd nemen om te onderzoeken wat voor hen waar is, zonder zich te haasten omdat ook hier de vrije keuze werkzaam is. Een volledig ontwikkeld kind van de aarde is iemand die goed voor de aarde zorgt, die helpt de balans van de aarde te herstellen om de processen die nu plaats vinden te helpen versnellen, iemand die leeft in harmonie met de natuur en daarin ook onderwijst of opvoedt: net als de kinderen van licht vormen zij een brug tussen hemel en aarde. Zij die nog sterk onder invloed van het Saturnus collectief staan, zullen ten slotte ook volgen in hun terugkeer naar het licht; uiteindelijk komen al Gods kinderen op aarde voort uit licht en zullen zij terugkeren naar het licht als de tijd daar is. God houdt van al zijn kinderen evenveel en zijn koninkrijk is pas compleet als al zijn kinderen weer thuis zijn – wat niet het einde van de aarde betekent, maar eerder een nieuwe vorm van het aardse paradijs: een Nieuwe Aarde. Het is nu eerst de taak van de kinderen van licht om hun Christus-bewustzijn te gaan leven en daarover zuiver te gaan delen – zonder de inmenging van het valse licht en vanuit volkomen egoloosheid - en de kinderen van de aarde zullen gaan zien dat deze weg veilig is en zij zullen hand in hand met de kinderen van licht de hemel gaan terugbrengen op aarde. Dit zal nog niet voor iedereen te volgen of begrijpen zijn, want er zijn relatief nog steeds weinigen die de smalle weg vinden, maar voor wie de smalle weg gevonden heeft, maakt dat niet uit. Als je dit smalle pad niet herkent, laat deze woorden dan bezinken, luister zonder oordeel, en laat al je vooroordelen en het verweer van het ego los. Jezus is er als je dat wilt ook voor jou, onafhankelijk van religie of geloof. Wie bidt, vindt sneller de weg en zal zijn stem sneller herkennen.

Of zoals Mathheüs schreef: wie oren heeft om te horen, zal het horen.

Dit stuk kwam tot stand twee dagen na mijn reis naar het licht.

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary en schrijver van onder meer 'O jee, het zijn er twee'. 

O jee, het zijn er twee

Hét boek voor beginnende en ervaren tweelingmoeders, vol ontroerende verhalen en handige tips. 

Deel deze blog: